La distribution de Ikebukuro West Gate Park

Acteurs principaux

Ai Katou (2000-2000)
(Personnage : Hikariko "Hikaru" Shibusawa )
Tomoya Nagase (2000-2000)
(Personnage : Makoto Majima )
Ken Watanabe (I) (2000-2000)
(Personnage : Reiichiro Yokoyama )

Acteurs secondaires

Koyuki Katou (2000-2000)
(Personnage : Kana Matsui )
Kitarou (II) (2000-2000)
(Personnage : Inspecteur Yoshioka )
Yousuke Kubozuka (2000-2000)
(Personnage : Takashi "King" Andoh )
Aiko Morishita (2000-2000)
(Personnage : Ritsuko Majima )
Kazuhiro Nishijima (2000-200)
(Personnage : Kyouichi Ozaki )
Kenji Sakaguchi (I) (2000-2000)
(Personnage : Doberman Yamai )
Ryuuta Satou (2000-2000)
(Personnage : Masa Mori )
Satoshi Tsumabuki (2000-2000)
(Personnage : Saru Saitou )
Tomohisa Yamashita (I) (2000-2000)
(Personnage : Shun Mizuno )

Les Voix