La production de Rising of The Shield Hero (The)

Créateur

Takao Abo (2019- ????)
Yusagi Aneko (2019- ????)
Keigo Koyanagi (2019- ????)

Producteurs

Kousuke Arai (2022-????)
Shigeki Fukaya (2022-????)
Yukata Kashiwagi (2019-2022)
Naoki Kishida (2019-????)
Nobuhiko Kurosu (2019-????)
Toyokazu Nakahigashi (2019-????)
Yasuhiro Nakajima (2019-????)
Sho Nakata (2019-????)
Mitsuhiro Ogata (2019-2019)
Takashi Tachizaki (2019-????)
Junichirou Tamura (2019-2019)
Hiroyasu Taniguchi (2019-2019)
Kenichi Tokumura (2019-????)
Masakatsu Umeda (2022-????)

Producteurs exécutifs

Takanori Aki (2019-2019)
Daiji Horiuchi (2019-2019)
Makoto Houjou (2019-????)
Satoshi Kobayashi (2019-????)
Shunichi Okabe (2019-????)
Hideyuki Saida (2019-2019)
Haruki Satomi (2019-????)
Fumihiko Shinozaki (2019-????)
Shou Tanaka (2022-????)
Masahide Tsuji (2019-????)
Yoshiki Usa (2022-????)
Wan-jing Wang (2022-????)
Asuka Yamazaki (2019-????)

Studio de production

Frontier Works
Kadokawa Shoten
Kinema Citrus

Musique

Kevin Penkin (2019-????)