Accueil > Encyclopdie > I > I''s Pure > La production

La production de I''s Pure

Crateur

Mamoru Kanbe (2005-2006)
Masakazu Katsura (2005-2006)

Producteurs

Osamu Koshinaka (2005-2006)
Ryunosuke Tsuno (2005-2006)

Studio de production

Arms
Studio Pierrot

Musique

Yukio Kondoo (2005-2006)
Kayo Konishi (2005-2006)